Manifest

Principi sprečavanja utaje poreza

Dizajn sistema za sprečavanja utaje poreza

 • Dokument kojim se potvrđuje da je izvršeno plaćanje mora da sadrži dovoljno podataka o transakciji radi potvrde odgovarajućeg obračuna poreza.
 • Dokument mora biti zaštićen elektronskim potpisom koji je proizveden od strane sigurnosnog elementa koji šifrira podatke kako bi se potvrdilo da je izdati dokument autentičan i bez manipulacije.
 • Sigurnosni element koji se koristi za potpisivanje dokumenata, mora biti nezavistan od proizvođača automatizovanog sistema za obračun poreza, dizajniranog da služi za poslovne potrebe korisnika (sistem za plaćanje).
 • Sigurnosni element i sistem za plaćanje mogu se koristiti kao odvojeni proizvodi ili integrisani u jednom proizvodu i biti na raspolaganju na bilo kom mestu u bilo kom trenutku.
 • Rad sigurnosnog elementa i sistema plaćanja mora biti optimizovan na takav način kako bi se u radu izbegao bilo kakav zastoj u izdavanju dokumenta.
 • Sistem mora biti personalizovan na takav način da svaki dokument koji je izdat jasno identifikuje izdavaoca.

Verifikacija integriteta dokumenata, inspekcija i revizija

 • Inspekcija u najprostijem obliku mora odmah da pruži dokaz o integritetu dokumenta.
 • Momentalna inspekcija ne zahteva ovlašćena lica ili sofisticirano tehničko znanje radi verifikacije šifrovanih podataka.
 • Ovlašćena lica slede jedinstvenu metodu za inspekciju sigurnosnog elementa iz kog se može dobiti informacija o svakoj transakciji, poželjno u šifrovanom obliku.
 • Podaci elektronskog žurnala u čitljivom obliku, moraju se obezbediti za korisnika kroz sistem plaćanja ili se učiniti dostupnim preko skupljača podataka iz sigurnosnog elementa.
 • Usluge verifikacije kako bi se potvrdila autentičnost dokumenata i za ovlašćena lica i kupce, mora biti na raspolaganju u svakom trenutku, po mogućstvu preko Interneta i na raznim vrstama medija.

Ravnopravni uslovi za sve dobavljače

 • Zahtevi za usaglašavanje mora da budu transparentni kako bi omogućili jednake uslove za sve proizvođače pri ponudi svojih proizvoda.
 • Neophodno je omogućiti ponudu različitih modele sistema naplate kako bi se udovoljile različite poslovne potrebe.

Prihvatljivost za korisnike

 • Informacije o dokumentu plaćanja, kako u štampanoj tako i u elektronskoj formi, moraju biti nedvosmisleno predstavljene korisniku.
 • U transakcijama između dva pravna lica (B2B), jedinstveni identitet stranke koja plaća, mora biti zaštićen elektronskim potpisom od bilo kakvih izmena.