Manifest

Principi sprečavanja utaje poreza

Dizajn sistema za sprečavanja utaje poreza

 1. Dokument kojim se potvrđuje da je izvršeno plaćanje mora da sadrži dovoljno podataka o transakciji radi potvrde odgovarajućeg obračuna poreza.
 2. Dokument mora biti zaštićen elektronskim potpisom koji je proizveden od strane sigurnosnog elementa koji šifrira podatke kako bi se potvrdilo da je izdati dokument autentičan i bez manipulacije.
 3. Sigurnosni element koji se koristi za potpisivanje dokumenata, mora biti nezavistan od proizvođača automatizovanog sistema za obračun poreza, dizajniranog da služi za poslovne potrebe korisnika (sistem za plaćanje).
 4. Sigurnosni element i sistem za plaćanje mogu se koristiti kao odvojeni proizvodi ili integrisani u jednom proizvodu i biti na raspolaganju na bilo kom mestu u bilo kom trenutku.
 5. Rad sigurnosnog elementa i sistema plaćanja mora biti optimizovan na takav način kako bi se u radu izbegao bilo kakav zastoj u izdavanju dokumenta.
 6. Sistem mora biti personalizovan na takav način da svaki dokument koji je izdat jasno identifikuje izdavaoca.
 7. Verifikacija integriteta dokumenata, inspekcija i revizija

 8. Inspekcija u najprostijem obliku mora odmah da pruži dokaz o integritetu dokumenta.
 9. Momentalna inspekcija ne zahteva ovlašćena lica ili sofisticirano tehničko znanje radi verifikacije šifrovanih podataka.
 10. Ovlašćena lica slede jedinstvenu metodu za inspekciju sigurnosnog elementa iz kog se može dobiti informacija o svakoj transakciji, poželjno u šifrovanom obliku.
 11. Podaci elektronskog žurnala u čitljivom obliku, moraju se obezbediti za korisnika kroz sistem plaćanja ili se učiniti dostupnim preko skupljača podataka iz sigurnosnog elementa.
 12. Usluge verifikacije kako bi se potvrdila autentičnost dokumenata i za ovlašćena lica i kupce, mora biti na raspolaganju u svakom trenutku, po mogućstvu preko Interneta i na raznim vrstama medija.
 13. Ravnopravni uslovi za sve dobavljače

 14. Zahtevi za usaglašavanje mora da budu transparentni kako bi omogućili jednake uslove za sve proizvođače pri ponudi svojih proizvoda.
 15. Neophodno je omogućiti ponudu različitih modele sistema naplate kako bi se udovoljile različite poslovne potrebe.
 16. Prihvatljivost za korisnike

 17. Informacije o dokumentu plaćanja, kako u štampanoj tako i u elektronskoj formi, moraju biti nedvosmisleno predstavljene korisniku.
 18. U transakcijama između dva pravna lica (B2B), jedinstveni identitet stranke koja plaća, mora biti zaštićen elektronskim potpisom od bilo kakvih izmena.